עמוד הבית אודות המחבר חמישה חומשי תורהחגים ומועדיםברכות ודיניםמידותתהיליםשונותפרקי אבות ספרים תגובות
דברי המחבר
שיר מנחה ותודה אגיש ליוצרי
בתורתו נהגה
עם מקיימי רצון מעלה


אלו דברים שאדם עושה אותם - אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ואלו הם: כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחבירו, ותלמוד תורה - כנגד כולם (קידושין מ).

לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר: "מי שעסק בה - יבוא ויטול שכרו" (עבודה זרה ב).
יתברך הבורא ויתעלה הנותן תורה לעמו ישראל, תורת ה' תמימה, אנכי היום אשירה, תהילת ה' ידבר פי, על כל הטובה אשר גמלני, והגדיל חסדו עמי, חסד ה' מעולם ועד עולם, וצדקתו לבני בנים, על אשר שם חלקי בין יושבי בית המדרש, עזרני ללקט "באמרים" הטמונים בספרי הראשונים כמלאכים, ולדלות מהם הפנינים, כדי להיות בין מצדיקי הרבים, לכן יצאתי ממחיצתי וזכיתי בעזרת הנותן תורה לעמו ישראל, - "להנחיל י"ש" - "ילקוט שבע".

אני תפילה, כי רעיון זה, יתקבל ברצון ובסיפוק רב בעיני הציבור הרחב, ישביע וירווה את צמאונם ויקרב הרחוקים לתורה.
"ילקוט שבע" כולל פירושים יקרים ונחמדים, חידושים ובאורים, ברכה ואוצר נחמד מלא ברכת ה' על התורה, מפי סופרים וספרים, דברי הגות ומחשבה בתוספת מרובה, על סדר הפרשיות מדי שבת בשבתו.